Razvod braka

Kada se glava od udarca o ludi kamen ohladi i bračne vode postanu
nesigurne, ne treba vikati le le, već treba doneti pravu i racionalnu odluku, kako
dalje? Evo nekoliko saveta, kako da se ne utopite, već uđete u mirne vode,
plivajući ka sigurnoj luci. U nastavku govorićemo o razvodu braka I njegovim
posledicama.

ŠTA JE TO RAZVOD BRAKA?

Razvod braka je pravni način prestanka punovažnog braka za života bračnih drugova, na osnovu
odluke nadležnog suda, iz uzroka i na način predviđen zakonom.

KOJI SU TO BRAKORAZVODNI UROCI?

U našem pravu supružnici mogu tražiti razvod braka ako su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili se objektivno ne može ostvariti zajednica života. U našem pravu usvojeni su sledeći brakorazvodni uzroci: OPŠTI UZROCI (na primer: neslaganje naravi, glasno spavanje
tj. hrkanje, mešanje svekrve, da ne kažem svekrive u unutrašnje bračne odnose, nove simpatije,
da ne kažem intimni prijatelji i prijateljice, RELATIVNI UZRCI (samo postojanje neke konkretne činjenice
ne ovlašćuje sud da donese odluku o razvodu, već se mora konstatovati i poosledica: ozbiljna i
trajna poremećenost bračnih odnosa), NESKRIVLJENI UZROK (razvod braka može
zahtevati i supružnik koji je uslovno rečeno skrivio poremećenost bračnih odnosa, tj. ne utvrđuje
se krivica za razvod braka).

KAKO SE POKREĆE POSTUPAK ZA RAZVOD BRAKA?

Brakorazvodna parnica se može pokrenuti putem sledećih inicijalnih akata: TUŽBOM ZA
RAZVOD BRAKA i PREDLOGOM ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA.
KO MOŽE DA PODNESE TUŽBU ZA RAZVOD BRAKA?
Aktivno legitimisana lica za podnošenje tužbe za razvod braka su: SUPRUŽNICI. Naslednici
supružnika mogu da nastave već započeti postupak, a staratelj poslovno nesposobnog
supružnika može podneti tužbu na osnovu dozvole organa starateljstva.

DA LI SE MOŽE PODNETI TUŽBA U BRAČNOM SPORU PREKO PUNOMOĆNIKA?

Tužba u bračnom sporu se može podneti I PREKO PUNOMOĆNIKA, ako je
punomoćje overeno, specijalno, sa navodima o vrsti i osnovama tužbe. Kod predloga za
sporazumni razvod braka, supružnici moraju imati različite punomoćnike.
KAKO SE PODNOSI PREDLOG ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA?
Predlog za sporazumni razvod braka mora da bude u PISANOJ FORMI, da sadrži
SPORAZUM O ZAJEDNIČKOM ILI SAMOSTALNOM VRŠENJU
RODITELJSKOG PRAVA (o čuvanju, vaspitanju i izdržavanju zajedničke maloletne
dece, o načinu održavanja ličnih odnosa sa njima) i SPORAZUM O DEOBI
ZAJEDNIČKE IMOVINE, (zbog čega je po našem mišljenju bolji razvod braka po
tužbi, jer je jednostavniji i brži, a dejstva su ista kao i po sporazumnom razvodu braka).

ŠTA JE TO POSREDOVANJE A ŠTA MIRENJE I NAGODBA BRAČNIH
DRUGOVA?

Kada se vrši MIRENJE: mirenje se vrši kada je podneta tužba za razvod braka, a ne
vrši se, kada jedan od supružnika ne želi mirenje.

Ko vrši i kako se vrši mirenje: mirenje sprovodi sud, a ako supružnici predlože ili se
saglase, mirenje se poverava organu starateljstva ili bračno-porodičnom savetovalištu ili
specijalizovanoj ustanovi za posredovanje. Ako mirenje uspe tužba se smatra
povučenom, a ako ne uspe započinje postupak nagodbe.

Šta je NAGODBA? 

Nagodba se sprovodi kada je podneta tužba za razvod braka ili
poništaj braka, a mirenje nije uspelo. Cilj nagodbe je da nema postbračnog konflikta, tj.
da se nakadašnji supružnici, uz dopušteno prisustvo punomoćnika, sporazumeju o
vršenju roditeljskog prava i (ili) deobi zajedničke imovine. Nagodba o obe teme smatra
se potpunom nagodbom, a nagodba o jednoj od tema (o detetu ili imovini) smatra se
delimičnom nagodbom.
Za više informacija o ovom pitanju, kao i drugim pitanjima iz domena nasilja u porodici,
možete kontaktirati advokata.

Razvod braka
Scroll to top
Call Now Button