Zaštita od nasilja u porodici

Zaštita od nasilja u porodici

Pandemijom korona virusa (COVID 19)  došlo je do poremećaja društvenog
života, što se odrazilo na porodicu, kao osnovnu ćeliju našeg društva, tako što je
kao imperativ nametnula ostanak kod kuće i maksimalno ograničavanje
kretanja ljudi. Sledstveno tome, došlo je i do povećanja nasilja u parodici,
pogotovo prema ženama, a koje je bilo u porastu i pre pandemije. U nastavku
obratićemo pažnju na pravni aspektu zaštite od nasilja u porodici.

ŠTA SE SMATRA NASILJEM U PORODICI?

Nasiljem u porodici smatra se ugrožavanje telesnog integriteta ili duševnog zdravlja ili
spokojstva člana porodice. Prema porodičnom zakonu Republike Srbije akt nasilja je pokušaj
i/ili nanošenje telesne povrede; izazivanje straha pretnjom ubistva / telesne povrede člana
porodice ili njemu bliskom licu; prisiljavanje na seksualni odnos; navođenje na seksualni odnos
sa nemoćnim ili licem ispod 14 godina; ograničavanje slobode kretanja ili komunikacije;
vređanje ili svako drugo drsko, bezobzirno ili zlonamerno ponašanje. Zanimljivo je rešenje
Porodičnog zakona da porodično nasilje postoji u porodici, ali i van porodice. Naime, subjektima
porodičnog nasilja smatraju se članovi porodice (nekadašnji i sadašnji van/bračni partneri,
srodnici, subjekti hraniteljstva i druga lica koja žive ili su živela u porodičnom domaćinstvu), ali
i nečlanovi porodice: lica koja jesu ili su bila u emotivnoj ili seksualnoj vezi (recimo komšije ili
kolege sa posla), ili lica koja imaju ili očekuju zajedničko dete.

KOJE SU MERE ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI?

Mere zaštite obuhvataju iseljenje nasilnika ili useljenje žrtve nasilja u stan ili kuću, bez
obzira na vlasništvo; zabranu pristupa žrtvi mestu njenog stanovanja I(ili) rada, zabranu
nastavka uznemiravanja. Mere traju najviše godinu dana (u taj period se uračunava vreme
pritvora ili zatvora povodom ovih inkriminacija), ali se mogu produžiti dok ne prestanu razlozi.
U ovom postupku, žrtva nasilja može podneti tužbu sudu prema prebivalištu tuženog, ali je
predviđena i pogodnost da je može podneti i sudu prema mestu stanovanja žrtve. Tužbu mogu
podneti: žrtva, njen zakonski zastupnik, javni tužilac i organ starateljstva, kao i sam nasilnik ako
se traži prestanak mere zaštite od nasilja. Postupak je naročito hitan (za osam dana od dana
prijema tužbe sud mora da zakaže prvo ročište, a odluka o žalbi mora se doneti za 15 dana od
dana dostavljanja žalbe) i sud nije vezan tužbenim zahtevom. Žalba tuženog, ne sprečava
izvršenje mere zaštite. Presuda se dostavlja organu starateljstva gde se nalazi žrtva i nasilnik.

TEŽI OBLICI NASILJA U PORODICI?

Kvalifikovani oblici ovog krivičnog dela postoje s obzirom na sredstvo izvršenja (ako je
korišćeno sredstvo podobno da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši – sankija je zatvor od
tri meseca do tri godine), posledicu izvršenog krivičnog dela (ako je nastupila smrt članova
porodice ili teška telesna povreda ili teško narušavanje zdravlja – sankcija je kazna zatvora od tri
godine do dvanaest godina, odnosno jedne do osam godina) i žrtvu nasilja (ako je delo izvršeno
prema maloletnom licu – sankcija je kazna zatvora od jedne do osam godina). Sankcionisano je i
nepoštovanje mera zaštite od nasilja u porodici (novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci).

Za više informacija o ovom pitanju, kao i drugim pitanjima iz domena nasilja u porodici,
možete kontaktirati advokata.

Zaštita od nasilja u porodici
Scroll to top
Call Now Button